Ein frohes und gesundes Jahr 2010!

Ich wünsche allen Bürgerinnen und Bürgern ein frohes, glückliches und gesundes Jahr 2010. Sie finden hier einen echt kölschen Jahresrückblick, geschrieben von Helmut Schumacher, dem ich hiermit herzlich danke.
Viel Spaß beim Lesen.

Kölle Zweidausendnüng

Wat wor dat? Der „1. Türkische Karnevalsverein“? Do han mer ävver domm geloot!
Hatte mer ald der eeschte Aprel? Se hatten uns op der Ärm genomme wäge der „Türke-Quot“.

Ävver en enem Zelt om Zollstock gov et e „Kölschfess“. Wat sollte mer do dun?
Müsse mer dat han? Kölsche wolle em JANEWAR leever op der Nümaat gonn.

Mann, wat wor dat för ene Winter en Kölle, usser unsem Vatter Rhing wor alles zogefrore.
De Puute hatte widder Spass am Schlittefahre, Iisbahn-Schlage un der Papp beim Zoloore.

Engefrore woren och em neue Johr de Maue un de Bein vun de Haie.
Wat wor bloß met denne loss? Die krähte kein richtige Läuf mih op de Reihe.

De KVB wollt, dat mir ehr Haltestelle fäge.
Die sollte sich ens selver jet bewäge!

Gespannt waadte mer op der Rod, wat hä mem II. Konjunkturprogramm maache wollt.
Wor dat ald jet för Speers Bäätes singen Masterplan? Mer moote avwaade, bes dat Geld rollt.

En Nehl komen der Konni und der Chress unger de Fittiche vum Papa un vum Onkel Alfred:
Der Verlag MDS hatt nämlich en neu Holding: Jetz wor et Zeidungs-Dreigesteen komplett.

Noh däm monatelange Palaver hatt der FC et geschaff, do moot mer die jo doch ens lovve.
Se hatten der Podolski „heimgehollt“. Hoffentlich hatt der FC sich domet nit verhovve.

Et Dionysos-Mosaik wor endlich fäädig, doför dät Hellenkempers Hansgerd sich freue still;
Ovschüns „der Gott des Weines“ noch nit ens e Brett vör der Kopp kräge hatt vum Kyrill.

Durfte mer op eimol och kein kölsche Verzällcher mih en de Kirche vörlese?
Hatt Schwaderlapps Dominik dat verbodde? Och uns schön Kölsch bliev an de Kirche drusse?

Feldhoffs Nobby un et Domkapitel welle elfdausend Stääne op der Roncalliplatz läge.
Woröm maache mer sujet Schönes nit tirek? Kann der Rod sich ald widder nit bewäge?

Am Monatsengk gingk et dem Bietmann un Müllers Jupp wäge dä Beraterverträg an et Fell.
Se hatten inne nit gegläuv, dat mallich bei der Sparkass doför richtig arbeide well.

Die Zwei trode jo zeröck. Dat woodt ävver eesch em FEBRUAR e aadig Äädbevve en Kölle!
De Lück hatten en der Zeidung en ganze Rötsch dreckelige Wäsch üvver die Zwei ze verzälle.

Dann stallt sich erus, dat der Ex-Museums-Baas, Poetters Jochen, och jet krägen hatt.
Wat do esu alles gemaggelt woodt, dat geiht einem nit en der Kopp, do es mer platt!

Wat dä Schröders Gustav Adolf do sollt gemaht han, wor jo en richtige Biesterei.
Hatt der Här Alleinherrscher uns suur verdeente Grosche großzügig verdeilt an die Drei?

Wigger gingk et mem Dokter Bögner. Der Hans-Georg es gar keine Dokter.
Hä woss ävver selver nix dovun un hatt aangezeig jetz singen „Professer“.

Gäge all dä kromme Krom hatte mer ävver uns Frau Dombaumeister gelovv.
Zick zehn Johr pass dat Bärb god op uns Dömche op.

Dann ging endlich widder unse schöne, gemödliche, kölsche Fasteleer richtig loss.
Ävver nit för all, ne ganze Püngel „Fastelovendsjecke“ wore nor för ze kloppe op der Stroß.

Et Fesskomitee hatt uns beim Richfess e ech attraktiv Angela präsenteet.
En Rötsch vun Jecke hatten dodrop laut un fies üvver dat nackelig Ängie simeleet.

Do hatt Kuckelkorns Chress im nen Mini-BH verpass.
Dodren soh it dann ävver wie ene Hartz-vier-Empfänger us.

Unse FC hatt der Fastelovend noh München gedrage;
Nit ze gläuve: die Pooschte hatten die Bayern doheim 1 : 2 geschlage.

Äschermettwoch hatt der Kuckelkorn uns kölsche Jecke dann ene Schock verpass;
Dat neue Motto sollt heiße: In Kölle jebützt. Nä, dä Schrieves maht uns ävver keine Spass!

Mein Godd, mein Godd, am drette MÄÄZ wor et Historische Archiv zesamme gekraach!
Vum Vatter Rhing hatten se zo vill Grundwasser avgepump, dat hatt keiner bedaach.

Dat es doch klor: Wo mer e Loch mäht, do kann mer nit drop baue.
Do hatt de KVB ävver e paar draan gehatt, dat woren e paar ganz Schlaue.

Zwei kölsche Junge kome dobei öm, un e ald Mütterche hatt sich et Levve genomme.
En ganze Rötsch vun Hüüser nevvenaan woren och gebaasch un avgeresse woode.

Mänch einem leefe mem Schmidt-Czaias Bettina zesamme de Backe erav de Trone,
Weil die ganze Schrievese vun Dausend Johr naaß unger un zwesche de Trömmere loge.

Wat hät de KVB met dä blöde U-Bahn nit ald alles kapodd gemaht!
Dat hatten inne de Minsche vun der Vringsstroß ävver ald vörher gesaht!

Em Vringsveedel wore bei enem ganze Püngel Hüüser ald fröhziggig de Wäng geresse,
Ävver de KVB un der Rod hatten sich jo ald vör Jöhre an dä Rühreplanung fassgebesse.

Usser denne wollt die U-Bahn en Kölle keiner han; för vill kölsche Lück wor dat Blödsenn.
Mer fahre doch bequäm un löstig met de Omnibusse durch de Stadt un krigen och jet ze sinn.

Jetz log wie nohm Kreeg dä Trömmerberg en enem aadige Loch un op der Stroß,
Un Neuhoffs Stephan met singer Junge piddelten möhsillig uns aale Schätz us de Brocke erus.

Der ganze Mont lang stundt de U-Bahn-Arbeid stell, späder han se wigger gemaht.
Fachlück hatten e paar Haltestelle kontrolleet; et wör god, hatten se gesaht.

Bei der Stadt, em Rod un bei der KVB wollt dä Schlamassel eets ens keiner gewäse sin,
Un der OB wor bemöht, alles en de Reih ze krige. Wä heelt der Kopp doför hin?

Am Engk vum Mont saht Schrammas Fritz: „Ehr künnt mich ens gään han!“
Hä maht en Wend un trot för de OB-Wahl em Auguss nit mih aan.

Dat wor noh dä Beraterverträg ald widder en neu Katastroph för de CDU.
Hollsteins Jürgen hatt keine neue Kandidat op der Pann un sing Partei kütt nit zor Ruh.

Och unse Professor Neven DuMont schängk üvver de kölsche CDU un „kölsche Pösscher“.
Nohm Röcktredd vun Schrammas Fritz verlangk hä jetz endlich ens „gradlinige“ Lückcher.

Ganz Kölle un dröm eröm kann dat Unglöck nit verstonn un schöddelt der Kopp.
Die Kölsche froge sich noch en dausend Johr: „Wore die domols beklopp?“

Em APREL gov et endlich ens widder jet Schönes: Der neue Zogang am Foß vom Süd-Toon.
Prima hingeknuv hät uns dat de Frau Dombaumeister un et Domkapitel met Feldhoffs Nobby.

Wann mer jetz op der Dom klemme, gonn mer gään e Paar Tredde mih wäge dä Eleganz.
Jetz süht mer, wo die Bohrpöhl herkome, die mir Kölsche vum Bärb gään gekauf han, elans.

E paar Üvvermödige mahten am nächste Dag donevven en Kesseschlaach.
Dat wor doch nit esu schlemm, villleich hatt inne dä neue Klo Spass gemaht.

Komisch wor, wie en Rötsch Tierschutz-Aktiviste sich op der Domplaat dut gestallt hatt.
Mer dürfte kei Fleisch mih esse, meinten se un logen en der Ungerbotz do platt.

Bei der GAG moot Otts Günter gonn. Immer widder häut jet donevve:
Hä hatt et am Heumaat met e paar Milliöncher üvverdrevve.

Moot Tabats Artur „Rund öm Kölle“ wäge dem WDR als e komisch Renne op de Bein stelle?
Dat mäht hä ävver demnächs nit mih, dät e uns verzälle.

En Kalk woodt et Odysseum opgemaht.
Do künne uns Puute vill liere; et wör eckersch ze düür, hatt der Papp gesaht.

Baal 100 Johr om Rhing, un luuter hatt sei em Buch noch en Dampfmaschin:
De „Goethe“ woodt opkladunjelt, sei kräht jetz för ehr Schöpperädder zwei Dieselmotore eren

Hau! Der MAI fing schön aan: endlich woren de Architekte mem Stadtmuseum klor!
Dodrüvver freut sich besonders Schäfkes Neeres! Wat hatt de Stadt lang Zirkus gemaht doför!

Wann mer sujet Schönes ens geschenk kritt, grief mer eigentlich direk zo!
Uns kölsche Politiker kann mer nit immer verstonn; wie geiht dat mänchmol em Rodhuus zo!

Dat geld och för de Planerköpp för der Hohenzollernring.
Wann mer an dat Hin un Her vun baal zehn Johr denk, kritt mer Buchping.

Die Trapp am Rhing op der Schäl Sick koss och ald de Hälfte mih.
Rechene die kölsche Stadtarchitekte eigentlich nur noch „Dume mol Pi“?

Winkelhogs Häbäät un sing Junge versöken et jetz met Möllsäck en Appelsinefärv.
God Idee! Die sollen dä Grillferkele en uns Parks mih Spass maache. Ov et hilf?

Süch do: Endlich kümmerten sich e paar öm uns Schutzlück ehr Gesundheit.
Wieso hät dat esu lang gedoot? Uns Polizei mäht nor noch unger Maläzigkeit ehr Arbeid.

Zöllers Klöös, ne kölsche Jung, der 34 Johr hee bei der Zeidung wor, storv vill ze fröh.
Hä wor ene Kääl met Hätz un Verstand, dat gov och Neven DuMonts Alfred zo.

Mer daachten an der Weltjugenddag, der Kardinal weihten am Dom e Denkmol en.
Aanschleßend spillten de Bläck Fööß. Ov dat wall zesamme passten?

Der Verein för e Lommi-Denkmol maht mem Päffgens Rudi en Erinnerung op us Bronze.
Dat eeschte Geld doför gov Museums-Baas Schäfkes Neeres för der letzte Karmenadsknoche.

Luuter noch Gereechsklaaf bei de Beckers vun Gaffel; se kloppten sich jetz och öm der Luhn.
Vun der Käbbelei vun de Päffgens-Bröder han mer lang nix mih gehoot un gesinn.

Mer nemmen uns en der Stroßebahn un en de Omnibusse et Letz ärg zesamme.
Kütt dat dovun, dat mer uns KVB nit de Nüsele vum ‚Nevvenher’ günne?

Am Engk vum Mont hatt der FC et tatsächlich geschaff.
Hä wor en der Tabell nit ze wigg eravgerötsch un heelt dodren si 12. Plaatz brav.

Doför fing der JUNI met nem Donnerknall aan, un mer wore hin- un hergeresse.
Beim FC hatt nämlich Daums Chress der Beddel hingeschmesse.

Do wore mer allemolde vun de Söck.
Dat wor vun däm e ärg deck Stöck.

Doför hatte mer om Heumaat huhe Besök us Berlin.
Et Angie kom wäge dä EU-Wahle mem Pöttering.

Dat hatt et Rodhuus noch nit erläv un am Engk och nit gewollt:
Klein Puute us der Kinderverwahrschull hatte wäge däm Streik beim OB vör der Dür gespillt.

Jetz hät mer dem Rod mem Jüddemuseum vör singer Dör e Problem gemaht:
Dat Schmölzche, wat dat baue wollt, kritt de Nüsele nit parat.

Pünklich för der Sommer ging am Rhinggaade widder et Wasser am Paolozzi-Brunne aan.
Wann de Zeidung dohinger hok, kann dat bei der Stadt mänchmol ganz flöck gonn.

Em Sommer darf mer bes 10 Uhr ovends en der Dom.
Nit, dat die, die dann bedde, dodrüvver enschlofe do.

Em Henkelmännche wor schwer jet loss, Kääls hatten sich de Köpp blodig geklopp.
God, dat die wie Diere em Käfig wore, söns hätten se de Zuschauer och noch verklopp.

Aanfang JULI wore mir Kölsche ens widder ömgefalle! De Oper und et Schauspillhuus!
Die zwei solle sechsig Prozent düürer weede. Dat kom ganz üvverraschend erus.

Wat hatt de Stadt dann do ald widder gerechent? Ganz Kölle schöddelt deswäge der Kopp.
Mer müsse uns schamme, wann mer dat drusse einem verzällt. Die meine, mer wöre beklopp.

Doför mooten sich Lück om Roncalliplatz vör Oprägung met ner Wasserschlaach avköhle.
Un die Junge vun der Zeidung woren sich em Rhing durch sing Welle am Wöhle.

De Kölsche Leechter am Vatter Rhing woren ens widder klasse.
Die woren ömgetrocke, dat dät ganz god passe.

De Kölsche sollen widder stolz sin op ehr Veedel. Der Sterck well Name för die Veedel.
Die heiße dann Kunebääts-, Ooschels- un Kreegmaatsveedel; villleich och Malzmüllveedel?

Met Trone en de Auge loore mer zeröck, weil Dr. Schäfke vum Stadtmuseum en Rent geiht.
Hä hät ganz schön jet für Kölle un sing Kölsche gedon, un doför deit uns dat Leid.

Schäfkes Neeres schriev doheim jetz der nächste Wälzer för de Stadtgeschichte.
Ävver der Zosammebroch vum Historische Museum mäht im doför vill zonichte.

Zom gode Schluss wor sing Erweiterung noch am Waggele un kom op ene sigge Faddem aan.
Wat es bloß em Rodhuus loss? An mänch Kreppehännesche denke mer wie em Zirkus draan.

Deswäge hatt uns Fritz secher sing Röggeping kräge.
Hä moot sing Kollege mahne, sich för uns ze bewäge!

Donnerkiel! Neuhoffs Stephan hät zogeschlage! Hä hät för sing Feuerwehrlück god engekauf.
Sing Junge krige jetz en ganze Rötsch neu Hemde för dä decke Püngel Botze en ehrem Schaaf

Vum Knies öm de „Hellige Pänz“ hoote mer Aanfang AUGUSS usem kölsche Fasteleer.
Die danze jetz för de „Hellige Knäächte un Mägde“. Bei de „Lyskircher Junge“ leef jet quer.

Schmitz-Hellwings Pitter hatt mem Fritzemann Ostermanns Will op der Schäl Sick opgestallt.
Sing Willi-Ostermann-Gesellschaff un de Bläck Fööss hatten dat gään bezahlt.

Mer hoote, dat FC-Aanhänger op Malote en Hennes-Geiß op et Grav han welle.
Ov dat ävver et Richtige es, dat kann mer keiner verzälle.

Bei dä ganz klein Foßballvereine woodte immer mih Schiedsrichter verklopp.
Sugar der Vereinsbaas kräht Knuuze! Sin die beklopp?

Do lovv ich mer de KVB.Die bauten vörm Riehler Heim en Haltestell,ävver do kütt keine Bus
Un die ahl Lückcher waade op dä Bänk un meine, se kömen esu widder noh Hus.

Ganz Kölle woodt vun de Parteie met Wahlplakate verschängeleet.
Allemolde versprochen se jet Anderes, wat se nit halde, dat ganze Paket.

Am Engk hatte mer för der Fritz ne neue OB, der Jürgen Roters vun der SPD.
Dat hä ne Kölsche Imi us Coesfeld es, no jo, dat es okay.

Em SEPTEMBER wor et passeet: De Museumsstifter hatten endlich de Nas voll vum Rod.
Se hatte noh zehn Johr zoröckgetrocke ehr Erweiterungsaangebodd.

Ganz Kölle wor doför op Truur un üvver de Politiker am Schänge.
Wie es et möglich, bei leere Kasse su e Geschenk nit tirek aanzenemme?

De Arbeide am Godorfer Hafen woodten eesch ens stell gelaht.
Do stemmp jet nit, hatt e Gereech gesaht.

Alt St. Alban woodt widder eingeweiht nevven dem Gözenich.
Dat soll uns ze denke gevve: Maht nie mih Kreeg!

Schaafs Ötsch vun der StEB un der Vogts Reinhard mahte Kölle gägen et Huhwasser deech.
Ovschüns mer nen drüggenVatter Rhing hatte, hätt em Äänzfall de Altstadt naaße Föß gekräg.

Wenn das Wasser im Rhein goldner Wein wär! Dismol woodten sugar de Fesch nit besoffe!
Ävver ech: se krähten em Rhing kein Luff mih em Wasser; em Drügge logen och de Scheffe.

Der von Hagens Gunther met singe bunte Dude wor ens widder do.
De Stadt hatt im ävver verbodde, dat die Papa-un-Mama-Spille zeige em Zelt do.

Em OKTOBER rühmpten Schrammas Fritz singen Schrievdesch op.
För in woodt et Zigg, zeröck ze blecke; et gingken im vill decke Püngele durch der Kopp.

Met Trone en de Auge looten hä zeröck. Hä hatt sich op sing eige Lück nit verloße künne!
Die woren im nohm drette Määz en der Rögge gefalle. Do gov et för in nix mih ze gewenne.

För mänche Kölsche wör et god gewäs, wann hä geblevve dran.
Hä hatt sing Arbeid god gemaht, un doför sage mer: danke, leeve Fritzemann!

Uns KVB hatt sich och jet üvverlaht. Luuter mih Stroßebahne kapoddschlage dun Rabaue,
Un klein Puute un äldere Lückcher en ehre Omnibusse geklaue.

Villleich kumme baal de Schaffnere widder; bimmelim, noch jemand ohne Fahrschein?
Dä kleine Püngel Fahrer hät jo Kadangs, die sin em Zog un em Bus jo miestens allein.

Et Silvia us Schweden wor en Kölle em Hildegardis-Spidol.
Ehr Majestät es ävver luuter noch e lecker Dier, för aal Lück e Idol.

Och en Kölle hatte mer Öschel met der Schweinegrepp.
Su langsam krähte mer ävver Buchping wäge dä Ferkesgrepp.

En Langel wollt e Taxi unger Wasser op de Schäl Sick jöcke, dat hatt ävver nit funktioneet.
Villleich hatt dä Fahrer gedaach, hä künnt ungerwäs direk e paar Fesch metnemme aläät.

Dann trot der Jürgen Roters als unse neue OB sing Arbeid aan.
Hä moot direk en de Häng speue, en Kölle hängk jo alles an de fählende Nüsele draan.

Dat stallt em NOVEMBER der Rod selver fass, Walter-Borjans Nobby hatt im dat verklört.
Däm neue OB sing grau Hoore falle us. Ävver dä aale Rod hatt och vun fröher nix geliert.

Schaefers Hanns fierten singen 85. en Kunebäät. Wann hä vör dressig Johr OB gewoode wör,
Dat steiht fass: dann stündt Kölle hüggzedags besser do, dat es klor.

Die Verbrecher woodte och dis Johr naachs op de Stroße luuter brutaler.
Steffenhagens Klös un sing Mädcher un Junge sinn de Gewalt immer brachialer.

Op der Schäl Sick woodt de Autobahn deech gemaht.
Decke Kavendsmänner vun Bröcke woodten dodrop gelaht.

Der Ohrenorden kräht dis Johr Neuhoffs Stephan, der Baas, dä uns Feuerwehr deit lenke,
Dä hatt hä sich ävver ech verdeent, wann mer nor aan et Historische Museum denke.

Em DEZEMBER es endlich klor, wat usem Offenbachplatz weed:
Ov de Nüsele recke,wesse mer nit:et Schauspillhuus weed neu gebraselt,de Oper weed saneet.

Doför schieb der Rod de U-Bahn an der Südbröck wigger vör sich her.
Am Engk lige de KVB-Schinne dann doch noch op der Rheinuferstroß quer!?

Fastelovend em nächste Johr deit Gaffel-Baas Beckers Hein un ander Bräuese wih:
An e paar kölsche Ecke gitt et dann kein Kölschfläsche mih.

Donnerkeil! Am Engk vun der Halvzigg hatt sich der FC doch erlaub, drei Tore ze scheeße!
Drei Stöck en einem Spill, dat muss mer sich ens vörstelle! Un dann kunnte mer dat geneeße!

Koot vör Chressdag log Kölle noh langer Zigg ens widder unger deckem Schnei.
Drei Dag späder wor et ävver doch bloß nor noch ein Biesterei.

Hurra! Om Heumaat wor Fritz-Willem III, der Preußen-Künning, widder parat gemaht.
Am Engk vum Johr wollt hä noh langer Zigg met uns Chressdag fiere om Weihnachtsmaat.

Helmut Schumacher